Wie wij willen zijn
In het beleids­plan van onze parochie staat om­schreven hoe wij als parochie in de maat­schap­pij willen staan. Zo wil­len wij "een har­telijke en gast­vrije geloofs­gemeen­schap zijn, waar mensen zich thuis voelen en ge­dra­gen weten door elkaar. Vanuit ons ge­loof, met de Bijbel als in­spira­tie­bron en als onder­deel van de Kat­holieke wereld­kerk, delen we met el­kaar onze be­zieling."

Daar­naast zijn we ook niet vreemd van mensen die op een an­dere manier met hun geloof bezig zijn. Zo "onder­steu­nen wij van harte ac­tivi­teiten van andere ge­loofs­gemeen­schap­pen in onze regio, met aan­dacht en respect voor onze mede­mens."

Daar­naast wil onze pa­rochie ook actief deel­nemen aan de samenleving: "Wij wil­len mid­den in de maat­scha­ppij staan en daar actief aan deel­nemen, zorg bie­dend aan wie dat nodig heeft."

Uiter­aard geldt boven­staande wel vanuit een kat­holieke grond­slag. Daar besteedt het beleids­plan ook duide­lijk aandacht aan: "Bij dit alles voelen we ons ge­dragen door Gods hand, en wil­len dat in ons bid­den en wer­ken tot uit­druk­king laten komen."

Meer over onze visie is hier te bekijken.

Agenda
Hieronder vindt u onze agenda. Een uitgebreide agenda en meer uitleg kunt u hier vinden.

Contact
Petrus Emmaus Parochie
Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
Telefoon: (0412) 451215
E-mail: info@petrusemmausparochie.nl

Meer informatie kunt u vinden bij contact.